Concentration

การทำสมาธิ

หลายคนเข้าใจผิดว่าการทำสมาธิเป็นเรื่องของพระหรือผู้ที่ต้องการบรรลุธรรมะขั้นสูงเท่านั้น แท้จริงแล้วการทำสมาธิเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการมีความสุขในการดำรงชีวิต เพราะเป็นการขัดเกลาจิตใจและช่วยพัฒนาสติปัญญา

สมาธิ

การฝึกสมาธิเป็นเรื่องของการฝึกจิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในทางปฏิบัติ เราควรเรียนรูจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์จะดีกว่า มิฉะนั้นแทนที่จะได้ประโยชน์อาจกลายเป็นผลร้ายได้

ในการฝึกทำสมาธินั้น จุดประสงค์ที่แท้คือ “การสะสมพลังจิต” เพราะกำลังของจิตเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตมนุษย์ คนทุกคนต้องมีพลังจิตจึงจะทำงานได้สำเร็จ คนที่มีพลังจิตสูงจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ตรงกันข้ามถ้าขาดพลังจิตและมีกำลังใจไม่เพียงพอก็ไม่สามารถควบคุมจิตใจตนเองได้ การทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมให้เรามีสติปัญญาหลักแหลมขึ้น ช่วยให้จิตใจปลอดโปร่ง สงบสุข คลายเครียด จึงทำให้สุขภาพกายดีไปด้วย

เรามักเป็นทุกข์เมื่อปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมความปรารถนา แต่เป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะสมความปรารถนาทุกอย่าง พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พวกเราทำจิตเป็นกลาง ซึ่งการจะทำจิตเป็นกลางได้นั้นต้องอาศัยสมาธิ การได้ทำสมาธิเท่ากับเราได้พัฒนาเครื่องมือในการแก้ไขกิเลสให้เบาบางลง มิฉะนั้นกิเลสก็จะชักจูงเราให้เดินไปในทางที่ไม่ดีได้โดยง่าย ทำให้เราเสียเวลาเปล่าๆ ในชีวิต

การทำสมาธิ

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิอย่างใกล้ชิดคือ “อารมณ์” อารมณ์มีความสำคัญมากต่อมนุษย์ทุกๆ คน เพราะนับตั้งแต่วันที่เกิดมาเราต้องรองรับอารมณ์ไว้ตลอดทั้งอารมณ์สร้างสรรค์และทำลาย สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนอยู่ที่อารมณ์ทั้งสิ้น ปกติแล้วความนึกคิดต่างๆ จะถูกอารมณ์ดูดเข้าและตรงเข้าสู่จิตเลย จึงเกิดความเครียดฟุ้งซ่านสารพัด การทำสมาธิเป็นการกรองอารมณ์ก่อนเข้าสู่จิต มลพิษจะไม่มีหรือมีน้อยลง จิตใจจึงสงบสบาย

ก่อนทำสมาธินั้นใจของเราฟุ้งซ่าน มีอารมณ์ล้นเหลือ แต่พอเราเริ่มทำสมาธิให้บริกรรมหรือนึก “พุทโธ” เมื่อเรานึกพุทโธแล้ว อารมณ์ที่ล้นเหลือนั้นจะหายไป เมื่อเป็นพุทโธคำเดียวแล้วจิตก็เป็นหนึ่งเป็นสมาธิ เมื่อเป็นสมาธิแล้วจิตจะผลิตพลังจิต พลังจิตก็แทรกซึมเข้าไปที่จิตแล้วก็อยู่ที่จิตของเราโดยถาวร เมื่อทำสมาธิไปเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ พลังจิตเหล่านั้นจะเพิ่มพูนขึ้น สิ่งนี้แหละกลายเป็นตัวบุญตัววาสนา ตัวบารมีให้แก่ผู้ปฏิบัติ ช่วยให้ได้รับชัยชนะในชีวิต สามารถละเลิกสิ่งที่ไม่ดีได้โดยอัตโนมัติ

การทำสมาธิ

วันหนึ่งๆ เราได้ใช้จ่ายให้กับร่างกายมากมายด้วยเงินทองวัตถุ แล้วเราได้ใช้จ่ายให้แก่จิตใจของเรามากน้อยแค่ไหน บางคนเป็นศูนย์ อย่างปล่อยให้วันหนึ่งๆ ล่วงไปโดยกลืนกินชีวิตเราไปเพียงอย่างเดียว รักตัวเองให้ถูกทาง โดยแบ่งเวลาทำสมาธิให้ได้ทุกๆ วัน วิธีที่ง่ายที่สุดคือวิทิสาสมาธิ ทำครั้งละ 5 นาที ถ้าทำได้วันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น แม้จะทำสมาธิเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งก็มีความหมาย


— ptc-pontong —

Advertisements